Donderdag 3 maart 2011 om 20.15 uur

Meersenhuis, Oostmeers 3 te Brugge
Guido Gezelle: dichter in de buurt
door
Prof. dr. Johan van Iseghem


Heel wat verzen van Guido Gezelle behoren tot het collectieve geheugen.  Denken we maar aan Dien avond en die rooze of  O, ’t ruischen van het ranke riet. Tot  in de jaren zestig van de vorige eeuw was Gezelle bekend bij jong en oud. De kinderen kenden  Boerke Naas en  Heete pootjes. Geen “doodsantje” of er stonden verzen van Gezelle op.

Gezelle staat hoog in de canon van de Nederlandse letterkunde, maar wordt  nog weinig gelezen. Zijn gedichten zijn ook niet altijd zo eenvoudig en bij de jongere generaties zijn ze niet populair. Toch wordt de dichter, journalist en taalgeleerde Gezelle nog altijd wetenschappelijk bestudeerd.

Een van de prominenten in de Gezellestudie is professor  Johan van Iseghem. Na veertien jaar in het secundair onderwijs werd Johan van Iseghem vanaf 1991 aangesteld aan de K.U.Leuven Aanvankelijk doceerde hij vakdidactiek Nederlands en enkele praktijkgerichte vakken in de lerarenopleiding van de faculteit Letteren.. Vanaf 1997 doceerde hij moderne  Nederlandse Letterkunde en in 2002 werd hij benoemd tot hoogleraar. Zijn doctoraatsverhandeling over de “Vlaemsche dichtoefeningen”, de eerste bundel van Gezelle, werd bekroond door de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde.

Het onderzoek van Johan van Iseghem op het domein van de literatuurgeschiedenis betreft vooral de 19de en de vroege 20ste eeuw in Vlaanderen. Hij heeft zich jaren met de Gezellestudie ingelaten en heeft talrijke wetenschappelijke publicaties en enkele opmerkelijke boeken op zijn naam staan. Hij is ook lid van het Guido Gezellegenootschap, dat dit jaar een halve eeuw bestaat.

Johan van Iseghem is helemaal geen kamergeleerde. Hij concipieerde de tentoonstelling die in Brugge bij de honderdste verjaardag van Gezelles overlijden in 1999 plaatsvond. Toen er verleden jaar, naar aanleiding van het evenement “Poëzie in dubbeltijd”, heel wat te doen was rond de herinrichting van het museum in de Rolweg, mengde hij zich met overtuiging in het debat.

In zijn lezing voor het VVA gaat hij in op de vraag hoe we Gezelle vandaag kunnen lezen en benaderen. Johan van Iseghem probeert ons enkele aspecten te schetsen van Gezelles werk en van zijn persoonlijkheid, zaken die hem in deze dichter boeien en invalshoeken die ons kunnen aanzetten om zijn werk weer eens ter hand te nemen.

En ook dit nog: Prof. van Iseghem is een geboren Bruggeling die in Oostkamp woont. We krijgen dus een spreker uit de buurt over een dichter in de buurt.